Hưng Yên - Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Cập nhật: 2015/04/21 14:25:00
14 views

14 13

主管機関:Hung Yen 省の計画投資局
直接管理機関:投資促進やビジネスサポートセンター
 住所:8番地、 Chua Chuong通り、Hien Nam坊、Hung Yen市、Hung Yen省
電話: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999
Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn
内容については責任: Nguyen Ngoc Khanh - センター長
 オンライン人数: 2      アクセス回数: 9,465,984          担当者: OrientSoft